Afbeelding bodemverdichting

Onderzoek naar bodemverdichting in Flevoland

Ongeveer de helft van de landbouwpercelen in Flevoland heeft te maken met bodemverdichting. De gevolgen voor de agrarische sector zijn groot: naar schatting zorgt het voor verlies van opbrengst van 10-30% met bijbehorende ernstige financiële schade. Bodemverdichting is momenteel lastig in het veld in te meten. Daarom werkt Medusa met zijn innovatieve meettechnieken mee aan nieuw onderzoek.

Bodemverdichting wordt de laatste jaren meer en meer als een serieuze bedreiging van de bodemkwaliteit erkend. Mogelijk speelt deze ophoping van bodemdeeltjes een rol bij de verslechtering van de bodemkwaliteit in Flevoland. Reden genoeg voor Raak-PRO om onderzoek naar bodemverdichting te ondersteunen met subsidie. Dit onderzoek, onder leiding van de Aeres Hogeschool Dronten, duurt maar liefst vier jaar en is een samenwerkingsverband tussen onder meer de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra), Wageningen Universiteit, Acacia Water, Aequator Groen & Ruimte, Saxion Hogeschool en Medusa Explorati0ns.

Wat is bodemverdichting?

Bij intensief gebruik van landbouwgrond kan ondergronds een ophoping van bodemdeeltjes ontstaan die dichter bij elkaar gedrukt zijn dan normaal. Dit zorgt voor minder goede afwatering van de bodem, wat op zijn beurt zorgt voor meer wateroverlast en meer afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Plantwortels kunnen moeilijker doordringen in de bodem. Dit leidt tot veel verlies van opbrengst en zorgt daarom tot ernstige financiële schade voor de sector.

Nood aan doelgerichte meetmethodes

Boeren uit Flevoland gaven in een recente serie bijeenkomsten aan dat meer onderzoek naar bodemverdichting voor hen hoog geprioriteerd mag worden. Het inmeten van bodemverdichting is momenteel vaak tijdrovend en kostelijk. Dit hindert het correct beoordelen welke maatregelen zorgen voor de grootste verbetering in de kwaliteit van de landbouwgrond. Daarom zal tijdens het onderzoek veel aandacht worden besteed aan het gebruik van innovatieve meettechnieken voor het in beeld brengen van bodemverdichting, een onderdeel waar Medusa zijn expertise uitgebreid in zal zetten. Het team meet een reeks percelen tot in detail in met verschillende traditionele en nieuwe meettechnieken waarmee we bodemverdichting onderzoeken.

Welke meettechnieken zijn kostenefficiënt?

De resultaten van de verschillende meettechnieken worden naast elkaar gelegd om hieruit af te leiden welke techniek of combinatie van technieken bodemverdichting het meest kostenefficiënt in kaart kunnen brengen. Op basis hiervan wordt het beste handelsperspectief bij bodemverdichting geformuleerd. Daarbij zal een beslissingsondersteunende toolbox ontwikkeld worden voor maatregelbepaling voor preventie en het omgaan met bodemverdichting op basis van de verzamelde kennis en kaarten.

Het kersverse project werd ‘Flevo -land in beweging’ gedoopt. Naar verwachting zal Medusa in het voorjaar de eerst percelen inmeten om de relevante bodemeigenschappen voor verdichting te bepalen.

Afbeelding: Mogelijk risico op bodemverdichting op basis van het huidige landgebruik (Uit rapportage: Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart , 2012, J.J.H. van den Akker, F. de Vries, G.D Vermeulen, M.J.D. Hack-ten Broeke en T. Schouten, Alterra)

Afbeelding bodemverdichting

Uitsnede van de kleiprospectiekaart

De Kleiprospectiekaart – Slim omgaan met bodemdata

Dijken moeten de komende decennia op veel locaties worden versterkt om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Daar is een grote hoeveelheid klei voor nodig, is de verwachting. Kun je die dijkenklei lokaliseren met behulp van open data? Medusa en Tauw zochten het uit en kwamen met de interactieve Kleiprospectiekaart.

Lees meer

Overeenkomst Rijkswaterstaat

Overeenkomst Rijkswaterstaat voor langdurige samenwerking

Overeenkomst met Rijkswaterstaat voor langdurige samenwerking Medusa Explorations tekent, na Europese aanbesteding, een overeenkomst met Rijkswaterstaat voor langdurige samenwerking op het gebied van specialistische metingen.

Medusa meet het Paterswoldsemeer

Onderzoek Medusa volop in de media

Meestal doen de experts van Medusa hun werk op de achtergrond. Maar onderzoek je met een “onderwaterdrone” de waterbodem van een populaire recreatieplas? Dan ben je volop in het nieuws.

Veel belangstelling voor onderzoek met onderwaterdrone

Onderwaterdrone doet uniek onderzoek in populaire recreatieplas

Het water en de bodem van het Paterswoldse meer en de Hoornse Plas… menig Groninger is reuze benieuwd naar de kwaliteit en de gesteldheid van de populairste recreatieplas van het Noorden. Medusa werkt met onder meer een onderwaterdrone mee aan een grootschalig revolutionair onderzoek van het waterschap. Lees meer

Radarbeeld Driemanspolder

Geofysisch onderzoek spoort risicovolle zandlagen op voor aannemer

Een aannemer gaat diep graven in de Nieuwe Driemanspolder en wil graag weten wat het risico is op kwel en ongewenste grondwaterstromingen. Medusa laat met geofysisch onderzoek precies zien waar die risicovolle zandlagen liggen.

Lees meer

Veenplas Vechtstreek

Actuele bodeminformatie over waterbodem veenplassen Vechtstreek

Geef ons actuele informatie over de waterdiepte en de fysische samenstelling van de waterbodem in een aantal veenplassen in de Vechtstreek tussen Utrecht en Amsterdam. Dat was de opdracht van Waternet dat deze informatie nodig heeft voor ecologische doeleinden. Lees meer

Grondradar geeft overzicht van kleilaagdikte voor dijkenonderzoek

Nieuw project: dijkenonderzoek Stichtse Rijnlanden

Voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat Medusa dijkenonderzoek doen. Dit dijkenonderzoek waarbij Medusa grondgegevens verzamelt, is gewenst na het aanscherpen van de veiligheidsopgave.

Het onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van de dikte en diepte van afsluitende kleilagen op voorland en achterland van de A-keringen. Het gaat specifiek om het aantonen van de dikte en diepte van een voldoende dikke afsluitende kleilaag. In totaal gaat het om ongeveer 104 ha terrein, verspreid over een lengte van ongeveer 21 km gelegen langs de Lek.

Lees meer

Grondonderzoek bij dijken kan goedkoper en efficiënter

Grondonderzoek dijken kan goedkoper en efficiënter

Grondonderzoek langs dijken kan efficiënter en goedkoper Grondonderzoek langs dijken? Dat kan veel efficiënter en goedkoper. Als je met geofysiche methoden eerst de de variatie in opbouw en samenstelling onderzoekt, krijg je een gebiedsdekkend beeld van de heterogeniteit. Voordeel is dat je zo de risico’s op piping beter in kunt schatten en efficiënter maatregelen kunt […]

Wageningen University bemonstert nauwkeuriger dankzij Medusa’s gammaspectrometer

Hoe verklein de je kans op misprikken in het veld? Wageningen University & Research kon de bemonsteringslocaties accurater bepalen dankzij Medusa’s gammaspectrometer.

Lees meer