Afbeelding bodemverdichting

Onderzoek naar bodemverdichting in Flevoland

Ongeveer de helft van de landbouwpercelen in Flevoland heeft te maken met bodemverdichting. De gevolgen voor de agrarische sector zijn groot: naar schatting zorgt het voor verlies van opbrengst van 10-30% met bijbehorende ernstige financiële schade. Bodemverdichting is momenteel lastig in het veld in te meten. Daarom werkt Medusa met zijn innovatieve meettechnieken mee aan nieuw onderzoek.

Bodemverdichting wordt de laatste jaren meer en meer als een serieuze bedreiging van de bodemkwaliteit erkend. Mogelijk speelt deze ophoping van bodemdeeltjes een rol bij de verslechtering van de bodemkwaliteit in Flevoland. Reden genoeg voor Raak-PRO om onderzoek naar bodemverdichting te ondersteunen met subsidie. Dit onderzoek, onder leiding van de Aeres Hogeschool Dronten, duurt maar liefst vier jaar en is een samenwerkingsverband tussen onder meer de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra), Wageningen Universiteit, Acacia Water, Aequator Groen & Ruimte, Saxion Hogeschool en Medusa Explorati0ns.

Wat is bodemverdichting?

Bij intensief gebruik van landbouwgrond kan ondergronds een ophoping van bodemdeeltjes ontstaan die dichter bij elkaar gedrukt zijn dan normaal. Dit zorgt voor minder goede afwatering van de bodem, wat op zijn beurt zorgt voor meer wateroverlast en meer afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Plantwortels kunnen moeilijker doordringen in de bodem. Dit leidt tot veel verlies van opbrengst en zorgt daarom tot ernstige financiële schade voor de sector.

Nood aan doelgerichte meetmethodes

Boeren uit Flevoland gaven in een recente serie bijeenkomsten aan dat meer onderzoek naar bodemverdichting voor hen hoog geprioriteerd mag worden. Het inmeten van bodemverdichting is momenteel vaak tijdrovend en kostelijk. Dit hindert het correct beoordelen welke maatregelen zorgen voor de grootste verbetering in de kwaliteit van de landbouwgrond. Daarom zal tijdens het onderzoek veel aandacht worden besteed aan het gebruik van innovatieve meettechnieken voor het in beeld brengen van bodemverdichting, een onderdeel waar Medusa zijn expertise uitgebreid in zal zetten. Het team meet een reeks percelen tot in detail in met verschillende traditionele en nieuwe meettechnieken waarmee we bodemverdichting onderzoeken.

Welke meettechnieken zijn kostenefficiënt?

De resultaten van de verschillende meettechnieken worden naast elkaar gelegd om hieruit af te leiden welke techniek of combinatie van technieken bodemverdichting het meest kostenefficiënt in kaart kunnen brengen. Op basis hiervan wordt het beste handelsperspectief bij bodemverdichting geformuleerd. Daarbij zal een beslissingsondersteunende toolbox ontwikkeld worden voor maatregelbepaling voor preventie en het omgaan met bodemverdichting op basis van de verzamelde kennis en kaarten.

Het kersverse project werd ‘Flevo -land in beweging’ gedoopt. Naar verwachting zal Medusa in het voorjaar de eerst percelen inmeten om de relevante bodemeigenschappen voor verdichting te bepalen.

Afbeelding: Mogelijk risico op bodemverdichting op basis van het huidige landgebruik (Uit rapportage: Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart , 2012, J.J.H. van den Akker, F. de Vries, G.D Vermeulen, M.J.D. Hack-ten Broeke en T. Schouten, Alterra)

Afbeelding bodemverdichting

Uitsnede van de kleiprospectiekaart

De Kleiprospectiekaart – Slim omgaan met bodemdata

Dijken moeten de komende decennia op veel locaties worden versterkt om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Daar is een grote hoeveelheid klei voor nodig, is de verwachting. Kun je die dijkenklei lokaliseren met behulp van open data? Medusa en Tauw zochten het uit en kwamen met de interactieve Kleiprospectiekaart.

Lees meer

Radarbeeld Driemanspolder

Geofysisch onderzoek spoort risicovolle zandlagen op voor aannemer

Een aannemer gaat diep graven in de Nieuwe Driemanspolder en wil graag weten wat het risico is op kwel en ongewenste grondwaterstromingen. Medusa laat met geofysisch onderzoek precies zien waar die risicovolle zandlagen liggen.

Lees meer

Grondradar geeft overzicht van kleilaagdikte voor dijkenonderzoek

Nieuw project: dijkenonderzoek Stichtse Rijnlanden

Voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat Medusa dijkenonderzoek doen. Dit dijkenonderzoek waarbij Medusa grondgegevens verzamelt, is gewenst na het aanscherpen van de veiligheidsopgave.

Het onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van de dikte en diepte van afsluitende kleilagen op voorland en achterland van de A-keringen. Het gaat specifiek om het aantonen van de dikte en diepte van een voldoende dikke afsluitende kleilaag. In totaal gaat het om ongeveer 104 ha terrein, verspreid over een lengte van ongeveer 21 km gelegen langs de Lek.

Lees meer

Grondonderzoek bij dijken kan goedkoper en efficiënter

Grondonderzoek dijken kan goedkoper en efficiënter

Grondonderzoek langs dijken kan efficiënter en goedkoper Grondonderzoek langs dijken? Dat kan veel efficiënter en goedkoper. Als je met geofysiche methoden eerst de de variatie in opbouw en samenstelling onderzoekt, krijg je een gebiedsdekkend beeld van de heterogeniteit. Voordeel is dat je zo de risico’s op piping beter in kunt schatten en efficiënter maatregelen kunt […]

Wageningen University bemonstert nauwkeuriger dankzij Medusa’s gammaspectrometer

Hoe verklein de je kans op misprikken in het veld? Wageningen University & Research kon de bemonsteringslocaties accurater bepalen dankzij Medusa’s gammaspectrometer.

Lees meer

Interview Medusa

Hogere opbrengst Spaanse akkerbouw dankzij beter bodeminzicht

Verbeter zowel de bodem als de opbrengsten van de niet-geïrrigeerde akkerbouwpercelen in Noord-Spanje. Dat was de doelstelling van het EU LIFE+ project ‘Crops for better Soil’ waar Medusa aan heeft meegewerkt. Mede dankzij betere inzichten in de bodem is die doelstelling ruimschoots gehaald, bleek tijdens de Final Conference van het project in Madrid op 18 […]

Resultaat van onderzoek met de grondradar

Grondradar Medusa vindt verborgen gracht Valtherschans

De grondradar van Medusa heeft een verborgen gracht uit de 17e eeuw opgespoord in het Drentse dorp Valthe. Het onderzoek met de grondradar werd hiervoor gecombineerd met historisch en archeologisch (boor)onderzoek van RAAP Archeologisch Adviesbureau. Plaatselijk Belang Valthe hoopt met deze ontdekking het toerisme in vestingdorp Valthe een impuls te geven. Lees hoe deze historische ontdekking van de gracht van Valtherschans tot stand kwam.

Lees meer

Voorblad bodem over archeologie, grondradar, gammaspectrometer, EMI

Complementaire prospectiemethodes in de archeologie

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende prospectie technieken voor het in kaart brengen van archeologische potentie langs de Maas? In de laatste editie van het vaktijdschrift Bodem (dec 2015) doen RAAP, Medusa en ORBit verslag van het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg.

Archeologisch gebruikslandschap slim en snel in kaart

Lees meer

Metingen op landbouwpercelen

Betere landbouw in Spanje door goede bodeminformatie

Sinds 2011 is Medusa Explorations een van de partners in het EU Life+ project ‘Crops for better Soil’. Het doel van het project is te laten zien dat de overstap van conventionele naar biologische landbouw op marginale bodems in Spanje, in combinatie met gewas rotatie het inkomen van de boer en de kwaliteit van de bodem verbetert.

Lees meer