Land en Water 2015 over risicogestuurd bodemonderzoek

Risicogestuurd bodemonderzoek in Land+Water

Gespot in het septembernummer van Land+Water, Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici: de redactionele bijdrage van Medusa over risicogestuurd bodemonderzoek.

Land+Water Risicogestuurd bodemonderzoek

Het artikel beschrijft hoe goede informatie over de bodem en ondergrond bij het ontwikkelen van een locatie cruciaal is. Niet alleen bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij bestaande locaties. Doordat wetgeving door de jaren heen is gewijzigd, kunnen ook opnieuw te ontwikkelen locaties nog steeds een risicovol verleden bezitten.

Vaak wordt de bodem pas in beeld gebracht als alle hobbels zijn genomen en ontwikkeling kan gaan starten. In deze fase van het werk gaan de specialistische milieukundigen, archeologen, kabels en leidingen experts en NGE experts aan het werk. De uitkomsten van hun onderzoek zijn onzeker en verrassingen in de ondergrond kunnen voor vertraging en meerkosten zorgen.

Met risicogestuurd bodemonderzoek worden financiële risico’s voorafgaand aan de verkoop of ontwikkeling in beeld gebracht. Door een scan te maken van de aan- of afwezigheid van alle vormen van bodemvreemd materiaal in de ondergrond kunnen risico’s op verschillende vakgebieden in beeld worden gebracht. Zo kan de bodemopbouw worden ingemeten en worden objecten in de bodem gekarteerd. Hierdoor kunnen de juiste experts op het goede moment aanschuiven en kunnen eventuele (negatieve) gevolgen tijdig worden beperkt en beheerst.

Gezien de grote negatieve financiële gevolgen die uitgifte van een (bodemvreemd materiaal houdend) stuk terrein kan hebben, is het zeer wenselijk om dit financiële risico voorafgaand aan de verkoop of verpachting goed in beeld te hebben. Door op voorhand de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in beeld te hebben, kunnen deze (negatieve) gevolgen worden beperkt en beheerst.

Groningen Seaports heeft deze aanpak nu voor het eerst toegepast door een risicobeperkend onderzoek uit te voeren met het volgend doel:

Het in situ genereren van digitale informatie die voldoende bruikbaar is voor een financiële risico-analyse voor de bodemvreemde materialen.

Op een perceel op het industrieterrein van Delfzijl is een risicogestuurd bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in de bodem. Er is onderzoek uitgevoerd met een grondradar, waarmee informatie is ingewonnen over de verspreiding en variatie van puinhoudend bodemvreemd materiaal in de bodem. Aanvullende metingen met een magnetometer hebben informatie opgeleverd over de risico’s op de aanwezigheid van metalen bodemvreemde objecten. Metingen met een gammaspectrometer hebben informatie geleverd over de verspreiding van (verontreinigd) slib in de toplaag van de bodem.

Als samenvattende kaart is een overzicht gemaakt van de mogelijke risico’s die in de ondergrond aanwezig zijn op basis van het historisch onderzoek, het geofysisch onderzoek en aanvullende mondelinge en schriftelijke informatie. Deze kaart kan worden gebruikt voor het opstellen van een financiële risicoanalyse voor het uit te geven terrein.