Puin in de waterbodem

Onderzoek naar puin in de waterbodem

Puin in de waterbodem is van groot belang bij het plannen van baggerwerkzaamheden. In een project in het Oosterhamrikkanaal in Groningen waren de kosten voor de verwerking van bodemvreemde materialen (o.a. olievaten, zijzwaarden, oud ijzer, lege geldkistjes, tapijt) hoger dan de kosten voor verwerking van het vervuilde slib.

Voor het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlijnlanden” heeft Medusa in samenwerking met Bureau ATBK en GTwee de diepteligging, slibdikte en puin van de waterbodem van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in beeld gebracht. Met de informatie over het puin in de waterbodem kan gericht vervolgonderzoek plaatsvinden en worden mogelijke belemmeringen bij het baggeren vroegtijdig inzichtelijk gemaakt.