Profiel van de bodemopbouw bij het Uddelermeer geeft inzicht in de hydrologie.

Bodemprofiel voor hydrologisch onderzoek

Het Uddelermeer is een meertje (Pingo ruïne)  gelegen op de Veluwe bij het dorp Uddel.  Op de hoge zandgronden in het gebied (24 m +NAP) ligt de grondwaterspiegel een stuk hoger dan je zou verwachting op de Veluwe. Het is er dan ook veel natter dan verwacht.

 

Voor toekomstige inrichtingsplannen om klimaatverandering te kunnen beheersen is het van belang om een goed hydrologisch model van het gebied te hebben.

Model van de hydrologie

Voor dit hydrologisch model is informatie nodig over de bodemopbouw en samenstelling van de ondiepe ondergrond. Vooral de aanwezigheid van weerstandsbiedende lagen, die de grondwaterstromingen beïnvloeden zijn hierbij van belang. Bosgroep Midden Nederland doet dit hydrologisch onderzoek in het dal van het Uddelermeer en heeft Medusa Explorations gevraagd om een geofysisch onderzoek uit te voeren om de laagopbouw in de ondergrond in kaart te brengen.

Lengteraai met grondradar

Met een grondradar is een lengteraai van ca. 7.5 km ingemeten tussen de stuwwal van Garderen en de Oost Veluwe stuwwal bij het Kroondomein ‘Het Loo’.  Met een 300 Mhz-300ns grondradar kon de meting snel, eenvoudig en efficiënt worden uitgevoerd.

Grondradarprofiel tot wel 15 meter

Grondradarbeeld (300 Mhz 300 ns) van zandig bodemprofiel met verschillende geologische eenheden gebruikt voor de opbouw van de hydrologie.

Metingen tot 15 meter diep

Eerder onderzoek heeft laten zien dat in bovenste 15 meter sporadisch klei- of leemlaagjes voorkomen. Deze lagen zijn van belang voor het maken van een model van de hydrologie van de ondergrond rondom het Uddelermeer. Door de specifieke bodemopbouw en de lage grondwaterstand gaf de grondradar tot 15 meter onder maaiveld een goed beeld.

De metingen zijn geologisch geïnterpreteerd. Zo zijn verschillende geologische eenheden onderscheiden die informatie geven over de hydrologie in het gebied. Dit is een in lengteprofiel gepresenteerd zodat over 7.5 km de bodemopbouw in beeld is gebracht.

Profiel van de bodemopbouw bij het Uddelermeer geeft inzicht in de hydrologie.

Lengteprofiel langs de oostelijke flank van de Stuwwal van Garderen richting het Uddelermeer.

Meer nieuws