Afbeelding bodemverdichting

Onderzoek naar bodemverdichting in Flevoland

Ongeveer de helft van de landbouwpercelen in Flevoland heeft te maken met bodemverdichting. De gevolgen voor de agrarische sector zijn groot: naar schatting zorgt het voor verlies van opbrengst van 10-30% met bijbehorende ernstige financiële schade. Bodemverdichting is momenteel lastig in het veld in te meten. Daarom werkt Medusa met zijn innovatieve meettechnieken mee aan nieuw onderzoek.

Bodemverdichting wordt de laatste jaren meer en meer als een serieuze bedreiging van de bodemkwaliteit erkend. Mogelijk speelt deze ophoping van bodemdeeltjes een rol bij de verslechtering van de bodemkwaliteit in Flevoland. Reden genoeg voor Raak-PRO om onderzoek naar bodemverdichting te ondersteunen met subsidie. Dit onderzoek, onder leiding van de Aeres Hogeschool Dronten, duurt maar liefst vier jaar en is een samenwerkingsverband tussen onder meer de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra), Wageningen Universiteit, Acacia Water, Aequator Groen & Ruimte, Saxion Hogeschool en Medusa Explorati0ns.

Wat is bodemverdichting?

Bij intensief gebruik van landbouwgrond kan ondergronds een ophoping van bodemdeeltjes ontstaan die dichter bij elkaar gedrukt zijn dan normaal. Dit zorgt voor minder goede afwatering van de bodem, wat op zijn beurt zorgt voor meer wateroverlast en meer afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Plantwortels kunnen moeilijker doordringen in de bodem. Dit leidt tot veel verlies van opbrengst en zorgt daarom tot ernstige financiële schade voor de sector.

Nood aan doelgerichte meetmethodes

Boeren uit Flevoland gaven in een recente serie bijeenkomsten aan dat meer onderzoek naar bodemverdichting voor hen hoog geprioriteerd mag worden. Het inmeten van bodemverdichting is momenteel vaak tijdrovend en kostelijk. Dit hindert het correct beoordelen welke maatregelen zorgen voor de grootste verbetering in de kwaliteit van de landbouwgrond. Daarom zal tijdens het onderzoek veel aandacht worden besteed aan het gebruik van innovatieve meettechnieken voor het in beeld brengen van bodemverdichting, een onderdeel waar Medusa zijn expertise uitgebreid in zal zetten. Het team meet een reeks percelen tot in detail in met verschillende traditionele en nieuwe meettechnieken waarmee we bodemverdichting onderzoeken.

Welke meettechnieken zijn kostenefficiënt?

De resultaten van de verschillende meettechnieken worden naast elkaar gelegd om hieruit af te leiden welke techniek of combinatie van technieken bodemverdichting het meest kostenefficiënt in kaart kunnen brengen. Op basis hiervan wordt het beste handelsperspectief bij bodemverdichting geformuleerd. Daarbij zal een beslissingsondersteunende toolbox ontwikkeld worden voor maatregelbepaling voor preventie en het omgaan met bodemverdichting op basis van de verzamelde kennis en kaarten.

Het kersverse project werd ‘Flevo -land in beweging’ gedoopt. Naar verwachting zal Medusa in het voorjaar de eerst percelen inmeten om de relevante bodemeigenschappen voor verdichting te bepalen.

Afbeelding: Mogelijk risico op bodemverdichting op basis van het huidige landgebruik (Uit rapportage: Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied in kaart , 2012, J.J.H. van den Akker, F. de Vries, G.D Vermeulen, M.J.D. Hack-ten Broeke en T. Schouten, Alterra)

Afbeelding bodemverdichting