Puinvoorkomen grondradar

Kaarten van puin en ondergrondse objecten

Bodemvreemd materiaal als risico bij graafwerk

Voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt een by-pass aangelegd ten zuiden van Kampen in het Kamperveen. Voor de aanleg van de by-pass wordt grondwerk uitgevoerd. Langs het te ontgraven tracé liggen een aantal boerderijen, erven en weilanden. Op deze locaties wordt vermoed dat bodemvreemd materiaal in de bodem zit. De locaties met bodemvreemd materiaal zoals puin, dempingen of ondergrondse tanks kunnen een risico vormen bij de uitvoering van het werk. Om hier al een goed beeld van te hebben voor de start van de graafwerkzaamheden heeft Medusa deze risicogebieden in kaart gebracht.

Puin in gedempte sloten

De natuurlijke bodemopbouw in het gebied bestaat uit klei en/of veen met zand-inschakelingen op oudere zand- of kleiafzettingen. Naar verwachting zijn de eventuele puinvoorkomens gerelateerd aan de erven en aan de ligging van de voormalige sloten of watergangen. De ondergrondse tanks, mestkelders, komen waarschijnlijk voor op de erven.

Grondradar onderzoek

Vanwege de hoge verwachtingswaarde op de erven heeft hier een gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden met grondradar. Op de percelen is een globale scan gemaakt. Dit onderzoek heeft een goed beeld gegeven van de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal zoals puin, ondergrondse tanks, mestkelders en beton in de ondiepe ondergrond.

Betere kaarten voor vervolgonderzoek

De kaarten zijn gebruikt om een goed boorplan te maken voor het milieukundig onderzoek. Daarnaast geven de kaarten een goed beeld van risico’s bij het uitvoeren van grondverzet.