Van archeologische Quickscan naar aanvullende analyse

De eerste stap in archeologisch onderzoek is het opsporen van eventuele archeologie: de prospectiefase. Dat gebeurt meestal met bureauonderzoek, boringen en proefsleuven. Deze traditionele methode is tijdrovend, destructief en biedt per plangebied een lappendeken van puntinformatie. Dat kan anders. De geofysische onderzoeksmethode van Medusa is snel, vlakdekkend, non-destructief en biedt gedetailleerde basisinformatie zodat u gericht aan de slag kunt met verder onderzoek. Deze aanpak is beschreven in de KNA leidraad, geofysisch onderzoek voor archeologie.

Dankzij 20 jaar ervaring heeft Medusa Explorations voor de archeologie een gefaseerde aanpak ontwikkeld die het proces van opsporing en waardering van archeologische resten efficiënt, soepel en strategisch laat verlopen.

De Archeologische Quickscan geeft een snelle eerste indruk en de Aanvullende Analyse geeft extra duiding op basis van grondradardata.
U kunt de Quickscan afzonderlijk afnemen als basis en deze later uitbreiden met de Aanvullende Analyse.

Quickscan

Snel & voordelig

Non-destructief

Vlakdekkend

Hoge resolutie

Risicokaart om proefsleuven en boringen te plannen

Aanvullende analyse

Gedetailleerde duiding van de metingen

Rapportage met profielen

Extra kwantitatieve data zoals afmetingen, dieptes en vorm

Telefonische toelichting van resultaten

Positionering van objecten

Archeologische Quickscan

De Archeologische Quickscan maakt met een grondradar de variatie in de grond zichtbaar. Bepaalde objecten of structuren reflecteren harder of zachter dan de omliggende grond. Zo kun je afwijkende structuren en patronen snel herkennen. De Quickscan voor archeologie ondersteunt de inventarisatie van archeologische waarden. Hierbij kijk je of die in een plan- gebied aanwezig zijn. Patronen en structuren die kunnen samenhangen met archeologische waarden brengen we per 30cm diepte in beeld. Vooral lineaire en rechthoekige patronen zoals gedempte grachten/sloten, muur- en/of funde- ringsresten komen goed uit de verf en kunnen hiermee snel en effectief worden gekarteerd.

De Archeologische Quickscan vormt een goede eerste verkenning van het bodemarchief en een solide basis voor het strategisch plannen van archeologisch vervolgonderzoek, vooral bij projecten waarbij archeologische funderingen en/of bouwresten verwacht worden. Medusa heeft inmiddels een grote collectie kloosters- en kasteelonderzoeken en onderzoeken naar fortificaties opgebouwd.

medusa quickscan archeologie

Aanvullende Analyse

De Aanvullende Analyse haalt meer informatie uit de grondradarbeelden en interpreteert deze afzonderlijk. Wanneer is een lineaire anomalie een gedempte sloot? Wanneer is een rechthoekige anomalie een fundering?

Per aangetroffen anomalie kijken we in meer detail naar de aard van deze anomalie in de Aanvullende Analyse.

Denk aan dieptes, afmetingen, objecten, vulling, structuur, begrenzing, mate van reflectie of onderbreking van bodemopbouw. In de Aanvullende Analyse gaan we verder dan de Quickscan en analyseren en interpreteren we de afzonderlijke grondradarbeelden. De resultaten beschrijven we in een onderzoeksrapportage.

Onze ervaring leert dat door kennis van techniek en kennis van de locatie te delen, er veel meer informatie uit een geofysisch onderzoek gehaald wordt. Daarom staan wij altijd open voor overleg bij ons op kantoor, op uw locatie of digitaal. Wanneer uw project een specifieke strategie vereist, maken wij graag een kostenefficiënt plan voor u.

Aanvullende analyse na een quickscan voor archeoloigie.

Projecten archeologie

Pingoruine of dekzandepressie?
De ligging van het dekzand nabij het plangebied Dongenbosch in Drenthe
Grondradar onderzoek naar een grafkelder