Scan een groot gebied op een snelle manier en toon aan hoe het met de opbouw van de dijk gesteld is. Op die vraag in de tenderprocedure van Waterschap Vallei en Veluwe had Medusa het beste antwoord. Daarom gaan we voor het waterschap 56 kilometer dijk langs de IJssel scannen.

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2022 alle primaire keringen beoordelen op veiligheid tegen overstroming waarbij in de jaren 2018 en 2019 de focus ligt op de dijken langs de IJssel. Het waterschap wil in een vroeg stadium een globaal inzicht hebben in de opbouw van de dijk en de eventuele aanwezigheid van zandbanen die onder de dijk kunnen liggen. Op alle trajecten langs de IJssel lijkt het faalmechanisme piping dominant, maar is het ook nodig om de faalkans van de binnenwaartse macrostabiliteit te bepalen.

Boringen geven beperkt beeld

De bodemopbouw wordt nu vooral in kaart gebracht door boringen te nemen. Deze boringen zijn beperkt in aantal. Daarmee is het niet mogelijk een compleet dekkend beeld van de bodemopbouw te krijgen. Er blijft onzekerheid bestaan over de locaties waar niet geboord is.

Bodemsamenstelling in kaart

Door inzet van geofysische meettechnieken kan Medusa wel een compleet beeld geven van de variatie van de bodemopbouw. In dit geval gebruikt Medusa meetapparatuur om de elektromagnetische inductie te meten  (EM-systeem). Hiermee kan het de de bodemopbouw in de bovenste 6 meter continu in kaart brengen. Zo zijn ook kleine variaties in bodemopbouw bijvoorbeeld als gevolg van meandering van kleinere nevengeulen terug te vinden.

EM sensor op speciale kar

Om de dijken efficiënt te scannen heeft Medusa een kar gemaakt waarmee de EM sensor over de weg en gras kan rijden. Om de meting niet te verstoren mag dit karretje geen ijzeren onderdelen bevatten. Het is daarom geheel van hout en plastic gemaakt. De eerste metingen hebben succesvol plaatsgevonden.

Met de EM sensor kan Medusa een goed antwoord geven op de vier kennisvragen van het waterschap:

  1. Dikte deklagen
  2. Zand op zand situaties
  3. Zandbanen in de deklaag
  4. Dikte erosiebestendige deklaak

Het scannen van de 56 kilometer IJsseldijk begint in het najaar van 2018.

De EM sensor op de speciaal ontwikkelde kar zonder ijzer.

De EM sensor op de speciaal ontwikkelde kar zonder ijzer om de metingen niet te verstoren.